Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r., poz. 1943), oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

 1. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 2. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie, edukację tworząc warunki umożliwiające osiąganie gotowości dzieci do podjęcia nauki szkolnej.
 3. Zadania swoje przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
  • zapewnienia opieki i wspomagania rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
  • uwzględniania indywidualnych potrzeb dziecka, troski o zapewnienie równych szans, umacniania wiary we własne siły, możliwości osiągania sukcesów,
  • stwarzania warunków do rozwoju samodzielności, dążenia do osiągania celów podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,
  • rozwijania wrażliwości moralnej,
  • kształtowania umiejętności obserwacji, ułatwiania rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym dla dziecka otoczeniu: przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
  • rozbudzenia ciekawości poznawczej, zachęcania do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
  • rozwijania wrażliwości estetycznych, tworzenia warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
  • zapewnienia warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych,
  • przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej.