Dofinansowanie MEiN

Zakup wyposażenia sfinansowano z dotacji celowej na inwestycje i remonty w ramach programu MEiN „Inwestycje w Oświacie”
Wartość finansowania: 91 529,71 zł

Całkowita wartość zadania: 91 928,61 zł
Celem inwestycji jest podniesienie poziomu edukacji, wychowania i opieki nad dzieci w wieku przedszkolnym poprzez doposażenie placówki – zakup wyposażenia