Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

 1. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 2. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie, edukację tworząc warunki umożliwiające osiąganie gotowości dzieci do podjęcia nauki szkolnej.
 3. Celem wychowania przedszkolnego jest zorganizowane wsparcie wielostronnego rozwoju dziecka, realizowane w procesie opieki, wychowania i nauczania, które umożliwia dziecku odkrywanie gromadzonych doświadczeń na drodze wartości jakimi są: prawda, dobro i piękno, w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłym i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku,
 • wspomaganie rozwoju mowy dzieci,
 • wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu
  i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,
 • wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej,
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
 • wychowanie przez sztukę – muzyka, śpiew, taniec, plastyka,
 • wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,
 • pomaganie dzieciom w rozumieniu zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,
 • wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacja matematyczną,
 • kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,
 • wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.